Tornar a les propostes

CLIC Fotoperiodisme Jove

CLIC Fotoperiodisme Jove 2022
Concurs fotogràfic - Concurs Audiovisual - Ajuts per a projectes fotoperiodístics

La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Diomira convoquen anualment la mostra de fotoperiodisme jove ClicSi estàs interessat en el món del fotoperiodisme, informa-te'n i participa!

El Clic recull una selecció d'obres fotogràfiques de joves autors catalans, el denominador comú dels quals és la sensibilitat pels temes socials. El CLIC Fotoperiodisme Jove 2022 t'ofereix dues 2 modalitats de premis i una d'ajuts:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 PREMIS ''Clic, Fotoperiodisme jove'' 

Es creen dues modalitats de premis:

1. Premi Clic fotografia, per tal de difondre i promocionar les fotografies de caràcter periodístic realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l'entorn social. Aquests premis poden ser per premiar fotografies o premiar el millor projecte fotoperiodístic.

2. Premi Clic audiovisual, per tal de difondre i promocionar les produccions audiovisuals en cine, vídeo o multimèdia realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l'entorn social.
3. Premi Cllic 


La dotació de cadascuna d’elles és la següent:
a) Premis Clic fotografia als 8 fotoreportatges seleccionats: 200 euros per a cadascuna.
b) Premi Clic fotografia: 700 euros al millor projecte fotoperiodístic.
c) Premi Clic audiovisual: 1.000 euros a la millor producció audiovisual.  

 Termini de presentació de sol·licituds:  Fins al dia 30 de juny del 2022.
 
Requisits
Poden ser beneficiaris dels premis Clic, Fotoperiodisme Jove els joves que tinguin entre 18 i 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades poden presentar-se a títol individual o bé agrupades en col·lectius. En el cas dels col·lectius, poden formar un col·lectiu un màxim de 10 persones. Es requereix que almenys la meitat dels membres compleixin els requeriments d'edat i titularitat del Carnet Jove.

Període
Els treballs s’han d’haver finalitzat durant els 24 mesos anteriors a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. S’exclouran les sol·licituds presentades en edicions anteriors.
 
Sol·licitud
Per tal d’optar a qualsevol dels premis, cal presentar un formulari de sol·licitud adreçat a l’Agència Catalana de la Joventut, segons el model normalitzat, amb la documentació que detallen les bases, que es poden descarregar en aquest enllaç.

 
El formulari de sol·licitud s’ha de presentar mitjançant un correu electrònic a l’adreça electrònica connectat@gencat.cat. També, es pot presentar presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona), o a qualsevol de les Coordinacions Territorials de Joventut (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/coordinacions_territorials/) o a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, o bé es pot descarregar aquí:


Documentació, declaracions i autoritzacions
Juntament amb el formulari de soll·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

a) Document personal amb dades acadèmiques i professionals de la persona sol·licitant que en qualifiquen l’aptitud professional per cada premi.
b) Relació de les obres presentades, especificant-hi el títol de cada imatge, el lloc i la data en què van ser obtingudes, el títol general del conjunt, i una breu introducció al tema del reportatge de 10 línies.
c) Per al Premi Clic Fotografia, cal presentar un reportatge fotogràfic d’instantànies integrat per tres o quatre fotografies amb unitat temàtica, enumerades i titulades. Les fotografies hauran d’estar en format JPG (qualitat 12) o TIFF (amb compressió LZW per IBM PC) a 300 ppp i mida d’imatge 50cm pel costat més llarg (RGB 98).
El reportatge s’ha d’acompanyar d’una relació de les obres presentades, especificant-hi el títol de cada imatge, el lloc i la data en què van ser obtingudes, el títol general del conjunt i una breu introducció al tema del reportatge de 10 línies.
d) Per Premi Clic Audiovisual, reportatge de tema lliure amb una durada màxima de 5 minuts, inclosos els títols de crèdit. Cal presentar l’obra en format DVD, VCD, miniDV (.MOV/.AVI) o qualsevol altre suport multimèdia compatible amb els reproductors estàndards.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 AJUTS ''Clic, Fotoperiodisme Jove'' 

Requisits
Els ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove van adreçats a persones físiques joves que tinguin entre 18 i 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

No poden tenir la condició de beneficiari les persones sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Pot ser persona beneficiària dels ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove una persona física autora del projecte o, per contra, diverses persones físiques coautores del projecte subvencionat, amb un màxim de 4 persones.

Període

Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any natural, comptador a partir de la data de l'acceptació de l'ajut.

Sol·licitud

Per tal d'optar a l'ajut, cal sol·licitar-ho un cop s'hagi publicat la convocatòria corresponent, mitjançant el següent formulari de sol·licitud adreçat a l'Agència Catalana de la Joventut, segons el model normalitzat, amb la documentació que es detalla a les bases:

- Formulari de sol·licitud ajut

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar mitjançant per via electrònica a l'Agència Catalana de la Joventut mitjançant un correu electrònic a l’adreça electrònica connectat@gencat.cat. També, es pot presentar presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona), o a qualsevol de les Coordinacions Territorials de Joventut (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/coordinacions_territorials/) o a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La signatura i la presentació d'aquest formulari de sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

Documentació, declaracions i autoritzacions

Juntament amb el formulari de sol·licitud les persones interessades han de presentar la documentació que es detalla en aquestes bases:

a) Document personal amb dades acadèmiques i professionals.
b) Dossier amb imatges fotogràfiques descriptives de la seva trajectòria.
c) Memòria del projecte: proposta de guió, argumentació i realització, coherents i realitzables.
d) Pressupost detallat del projecte.

Tota la documentació s'ha de presentar escrita o enregistrada preferentment en català.

Per sol·licitar l'ajut, la persona interessada ha de subscriure unes declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud, en les quals declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa en matèria de subvencions per accedir a l'ajut sol·licitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta l'Agència Catalana de la Joventut per verificar la conformitat de les dades que contenen, d'acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. D'acord amb l'article 38.1 d'aquesta mateixa Llei, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. Són les següents:

a) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Declaració responsable conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i autorització a comprovar-ne l'estat d'ofici.
c) Declaració responsable conforme s'ha demanat el consentiment exprés a les persones entrevistades o fotografiades, en el cas d'adjuntar-hi entrevistes o fotografies. L'Agència Catalana de la Joventut pot sol·licitar la presentació d'aquest consentiment exprés, és a dir, escrit, en qualsevol moment.
d) Declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en el moment de l'acceptació de l'ajut.
e) Declaració responsable, en cas d'esdevenir beneficiari de l'ajut, conforme es complirà la normativa de propietat intel·lectual.
f) Declaració responsable de donar compliment al que estableix' la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
g) Declaració, en cas de coautoria, del compromís d'executar el projecte assumit per cadascuna de les persones coautores, així com el d'aplicar l'import de l'ajut, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud.
h) Autorització a l'Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar els treballs presentats en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense ànim de lucre, entre les quals, una a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, una de virtual als webs del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat i a la secció "Carnet Jove" del portal Jove.cat http://jovecat.gencat.cat, sempre indicant-hi l'autoria de les obres, d'acord amb el que estableix la base sobre drets d'explotació de l'ajut.
i) Autorització a l'Agència Catalana de la Joventut per avisar sobre la notificació de la Resolució de concessió o denegació de l'ajut per mitjà del correu electrònic a l'adreça inclosa en el formulari de sol·licitud.

Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

Termini de presentació de sol·licituds i dotació dels ajuts

El període de presentació de sol·licituds, així com la dotació de cadascun dels ajuts, els estableix la convocatòria anual:

 Termini de presentació de sol·licituds:  Fins al dia 30 de juny del 2022.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

RESOLUCIÓ DSO/1276/2022, de 28 d'abril, de convocatòria dels premis i ajut Clic, Fotoperiodisme Jove,corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 624021).

 

També et pot interessar:

Pujar