Assegurança d'assistència en viatges internacional

Ara, pel sol fet de ser titular del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya, quan viatgis aniràs molt més segur, ja que estàs cobert per una assegurança d'assistència en viatges internacionals (per als teus viatges fora de l'Estat espanyol). Cada viatge no pot superar els 90 dies consecutius.

L'assegurança s'activa automàticament en el moment que et trobes en possessió del Carnet Jove (targeta CJ en qualsevol de les seves modalitats). L'assegurança no és vàlida amb el Carnet Jove provisional ni durant el tràmit de sol·licitud del Carnet Jove.

Si has de viatjar i necessites el Certificat de la Pòlissa d'assegurança nominal, pots adreçar-te a la teva oficina de "CaixaBank" i sol·licitar un duplicat del contracte amb el Carnet Jove. A "CaixaBank", et lliuraran imprès el Certificat, amb el número de pòlissa i de contracte junt amb les teves dades personals i les dates de cobertura.

El telèfon d'assistència en viatges a l'estranger és el +34.93.582.92.74

 

Resum de les garanties d'assistència


Els trets principals de les garanties d'assistència són les següents, però t'aconsellem que les consultis amb més detall al document PDF adjunt al peu d'aquesta pàgina:

 • Despeses medicoquirúrgiques, farmacèutiques i/o d'hospitalització a l'estranger, amb un màxim de 3.000 euros a l'estranger i de 6.010'12 euros a EUA i/o Canadà per sinistre. (No seran reemborsades les despeses quan l'import sigui inferior a 9'02 euros.)
 • Despeses odontològiques d'urgència a l'estranger, amb el límit màxim de 30'05 euros. (No seran reemborsades les despeses quan l'import sigui inferior a 9'02 euros.)
 • Repatriació o trasllats sanitaris, amb atenció medicosanitària si fos necessari, davant un accident o malaltia greu en el transcurs d'un viatge.
 • Despeses de desplaçament i estada d'un acompanyant, en el cas d'hospitalització superior a cinc dies. En el cas de l'estada, es reemborsarà per allotjament i manutenció fins a un màxim de 45'08 euros diaris amb un màxim de 10 dies.
 • Trasllat de les despulles des de l'estranger, en el cas de la mort durant un viatge cobert per aquesta assegurança.
 • Servei de missatges urgents, derivats de la cobertura de l'assegurança.
 • Localització d'equipatges facturats i transportats amb avió, vaixell, ferrocarril o autocar, en cas de pèrdua total o parcial, degut al transport, danys, incendi o sostracció. S'oferirà la col·laboració en la denúncia, la reclamació i les gestions de recerca i localització.
 • Responsabilitat civil privada durant el viatge, amb un màxim de 30.050'61 euros per titular, sinistre i any, per les indemnitzacions exigides com civilment responsable directament o subsidiàriament, per danys materials, corporals o patrimonials ocasionats a tercers.

 

Com funciona l'assegurança


Cal tenir molt clar que el Carnet Jove no funciona com una targeta d'una mútua mèdica, si no que bàsicament funciona com una assegurança amb unes condicions de tràmits molt similar a la d'una assegurança de cotxe.

L'assistència en viatges internacionals del Carnet Jove, cobreix arreu del món, tant hospitals privats com públics, l'asseguradora disposa de centres de referència, on es poden sol·licitar que enviïn la factura del servei directament a l'asseguradora. Aquest procediment es sol tractar en casos d'hospitalització o quan les factures s'estimen siguin d'import elevat. En el cas de petits imports, sempre és preferible que els assegurats abonin les factures i sol·licitin el 100% del reemborsament, seguint el procediment posterior, directament a l'asseguradora.

Es pot donar el cas de que alguns centres mèdics i hospitals sol·licitin un dipòsit als assegurats o bé directament el pagament de les factures, en casos com la visita a un especialista o el servei d'urgències. En el cas de que el titular no disposi d'efectiu per abonar les despeses, aquest sempre pot trucar directament a l'asseguradora abans d'anar al metge al telèfon +34.93.582.92.74, on rebrà la informació sobre centres i especialistes que l'atendran amb garantia, evitant així el pagament directament de cap despesa.

S'estableix un temps màxim de 90 dies de cobertura en viatges a l'estranger, a partir del dia 91 el jove deixa d'estar cobert per l'assistència en viatges internacionals, però en el cas de que necessiti assistència abans del dia 90, essent probable una hospitalització que sobrepassi aquest 90 dies, l'asseguradora es faria càrrec de la despesa, ja que la incidència s'ha produït abans de la finalització del temps estipulat.

Per utilitzar l'assistència en viatges internacional del Carnet Jove, no és necessari portar el Certificat ni la contractació, tot i que sempre és preferible que viatgin amb aquesta informació. En cas de dubtes, els assegurats sempre poden trucar directament a l'asseguradora per assessorar-se de les cobertures, en qualsevol moment del seu viatge. Per poder fer les comprovacions com a titular i assegurat, només es necessari informar a l'asseguradora del número de Carnet Jove.

 

Tràmits a seguir per sol·licitar el reemborsament d'una incidència


 • Carta/informe, indicant les dades personals del Titular del Carnet Jove, indicant (nom i cognoms, DNI, adreça, data naixement, telèfon de contacte, número de Carnet Jove, número de contracte de l'assegurança, número de compte corrent per realitzar el reemborsament a través de transferència bancària, junt amb un resum amb detall de la incidència i dels serveis obtinguts per l'assegurat (malaltia, accident,....).
 • Informe mèdic o informe de la incidència, que seran valorats pel departament corresponent de l'asseguradora i determinar si procedeix a la cobertura de la pòlissa.
 • Factures originals dels serveis rebuts, a nom del titular del Carnet Jove o de l'assegurança. En cap cas s'acceptaran fotocòpies o duplicats.
 • Per poder comprovar que l'assistència, servei i/o accident, s'ha produït durant els primer 90 dies de l'estada a l'estranger, caldrà adjuntar Justificants dels bitllets d'avió, de tren, vaixell, etc... per comprovar que la incidència s'ha produït dintre dels 90 establerts per la cobertura de l'assegurança.


Per qualsevol tipus de consulta, informació o procediment per la gestió dels tràmits per sol·licitar el reemborsament de despeses per l'asseguradora, es pot contactar directament amb l'assegurança d'assistència en viatges internacionals del Carnet Jove al telèfon: +34.93.582.92.74

 


 

 


 

Pujar

Fes-te el carnet jove ara!