Assegurança d'assistència en viatges internacionals

Ara, pel sol fet de ser titular del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya, quan viatgis aniràs molt més segur, ja que estàs cobert per una assegurança d'assistència en viatges internacionals (per als teus viatges fora de l'Estat espanyol). Cada viatge no pot superar els 90 dies consecutius.

L'assegurança s'activa automàticament en el moment que et trobes en possessió del Carnet Jove (targeta CJ en qualsevol de les seves modalitats). L'assegurança no és vàlida amb el Carnet Jove provisional ni durant el tràmit de sol·licitud del Carnet Jove.

Si has de viatjar i necessites el Certificat de la Pòlissa d'assegurança nominal, pots adreçar-te a la teva oficina de "CaixaBank" i sol·licitar un duplicat del contracte amb el Carnet Jove. A "CaixaBank", et lliuraran imprès el Certificat, amb el número de pòlissa i de contracte junt amb les teves dades personals i les dates de cobertura.

El telèfon d'assistència en viatges a l'estranger és el +34.93.582.92.74

 

Resum de les garanties d'assistènciaEls trets principals de les garanties d'assistència són les següents, però t'aconsellem que les consultis amb més detall al document PDF adjunt al peu d'aquesta pàgina:

 • Despeses medicoquirúrgiques, farmacèutiques i/o d'hospitalització a l'estranger, amb un màxim de 3.000 euros a l'estranger i de 6.010'12 euros a EUA i/o Canadà per sinistre. (No seran reemborsades les despeses quan l'import sigui inferior a 9'02 euros.)
   
 • Despeses odontològiques d'urgència a l'estranger, amb el límit màxim de 60 euros. (No seran reemborsades les despeses quan l'import sigui inferior a 9'02 euros.)
   
 • Repatriació o trasllats sanitaris, amb atenció medicosanitària si fos necessari, davant un accident o malaltia greu en el transcurs d'un viatge.
   
 • Despeses de desplaçament i estada d'un acompanyant, en el cas d'hospitalització superior a cinc dies. En el cas de l'estada, es reemborsarà per allotjament i manutenció fins a un màxim de 45'08 euros diaris per un màxim de 10 dies. Aquesta garantia és aplicable fins i tot si l'acompanyant viatjava amb l'assegurat.
   
 • Trasllat de les despulles des de l'estranger, en el cas de la mort durant un viatge cobert per aquesta assegurança.
   
 • Servei de missatges urgents, derivats de la cobertura de l'assegurança.
   
 • Localització d'equipatges facturats i transportats amb avió, vaixell, ferrocarril o autocar, en cas de pèrdua total o parcial, degut al transport, danys, incendi o sostracció. S'oferirà la col·laboració en la denúncia, la reclamació i les gestions de recerca i localització.
   
 • Responsabilitat civil privada durant el viatge, amb un màxim de 30.050'61 euros per titular, sinistre i any, per les indemnitzacions exigides com civilment responsable directament o subsidiàriament, per danys materials, corporals o patrimonials ocasionats a tercers.
   
 • Demora de l'equipatge: si la demora en el lliurament de l'equipatge facturat, per causa del transportista, és superior a 6 hores o transcorre una nit entre mig, es reemborsaran les despeses originades per la compra d'articles d'ús personal necessaris, mentre no es recupera l'equipatge, fins a un límit de 120 euros.
   
 • Retorn anticipat per sinistre greu: si durant un viatge de l'Assegurat, es produís un sinistre greu (incendi, robatori o inundació) al seu domicili habitual o local professional, l’asseguradora posarà a la disposició del mateix, un bitllet d'anada i tornada amb avió de línia regular, classe turista, o amb tren, primera classe i fins al seu domicili a Espanya.
   
 • Retorn de l'Assegurat en cas d'hospitalització d'un familiar: en cas d'hospitalització a Espanya per accident o malaltia greu del cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals en primer grau, i sempre que aquesta es faci una previsió superior a 5 dies, que es trobi en un desplaçament cobert pel present contracte, l’asseguradora, comunicat el fet, organitzarà i posarà a la disposició del mateix per al seu retorn, un bitllet d'avió de línia regular (classe turista), o amb tren (primera classe) fins al lloc d'hospitalització.
   
 • Retorn de l’assegurat en cas de defunció d’un familiar: en cas de defunció a Espanya del cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals en primer grau, que es trobi en un desplaçament cobert pel present contracte, l’asseguradora, un cop comunicat el fet, organitzarà i posarà a la disposició del mateix i per assistir al sepeli, (en el període màxim de 7 dies des de la defunció) un bitllet d'avió de línia regular (classe turista) o tren (primera classe) o qualsevol altre mitjà de transport adequat fins al lloc d'inhumació a Espanya.
   

Si voleu més informació detallada de les clàusules informades anteriorment i d'altres que no s'han esmentat en aquest apartat, podeu trobar tota la informació en el document que us podeu descarregar al final d'aquesta pàgina.

 

Com funciona l'assegurança


Cal tenir molt clar que el Carnet Jove no funciona com una targeta d'una mútua mèdica, si no que bàsicament funciona com una assegurança amb unes condicions de tràmits molt similar a la d'una assegurança de cotxe, a la que abans de res s'ha de donar avís del problema d'assistència que es requereix. Cal trucar al telèfon de l'asseguradora +34.93.582.92.74 i informar del cas en el que us trobeu, ells us informaran de quines pautes heu de seguir en tot moment.

L'assistència en viatges internacionals del Carnet Jove, cobreix arreu del món, tant hospitals privats com públics, l'asseguradora disposa de centres de referència, on es poden sol·licitar que enviïn la factura del servei directament a l'asseguradora, per això cal donar primer avís a l'asseguradora i seguir les seves indicacions. Aquest procediment es sol tractar en casos d'hospitalització o quan les factures s'estimen siguin d'import elevat. En el cas de petits imports, sempre és preferible que els assegurats abonin les factures i sol·licitin el 100% del reemborsament, seguint el procediment posterior que establirà directament l'asseguradora.

Es pot donar el cas de que alguns centres mèdics i hospitals sol·licitin un dipòsit als assegurats, o bé directament el pagament de les factures, casos com; la visita a un especialista o el servei d'urgències. Si el  titular en el moment de la incidència no disposa d'efectiu per abonar les despeses, recomanem que truqueu sempre a l'asseguradora al telèfon +34.93.582.92.74 abans d'anar al metge o centre. Amb la informació que li facilitareu, l'Asseguradora estudiarà la vostra situació d’emergència, valorarà el vostre estat de salut i us donaran tota la informació necessària perquè pugueu rebrà l'atenció en un centre mèdic concertat, especialitzat si és necessari, garantint la vostre atenció i evitant el pagament directa per part vostre.

S'estableix un temps màxim de 90 dies de cobertura en viatges a l'estranger, a partir del dia 91 el jove deixa d'estar cobert per l'assistència en viatges internacionals, però en el cas de que necessiti assistència abans del dia 90, essent probable una hospitalització que sobrepassi aquest 90 dies, l'asseguradora es faria càrrec de la despesa, ja que la incidència s'ha produït abans de la finalització del temps estipulat.

En el cas dels joves titulars residents a Catalunya, aquesta cobertura de 90 dies cobreix tot el món, llevat Catalunya i l'Estat espanyol. Per els joves titulars residents a l'estranger, la cobertura de 90 dies cobreix tot el món, llevat el seu país de residència, Catalunya i l'Estat espanyol.

Per utilitzar l'assistència en viatges internacionals del Carnet Jove, no és necessari portar el Certificat ni la contractació, tot i que sempre és preferible que viatgin amb aquesta informació per si la requereixen a duanes. En cas de dubtes, abans, després o durant el viatge, no dubteu en contactar amb l'asseguradora per assessorar-vos de les cobertures. Per poder fer les comprovacions com a titular i assegurat, només es necessari informar a l'asseguradora del vostre DNI / NIE o el número del Carnet Jove.

Recordeu, que heu d'estar actius com a titulars de Carnet Jove de Catalunya, en el moment que feu el viatge. el fet de tenir la targeta físicament no vol dir que no estigueu donats de baixa, per voluntat pròpia, per no haver fet el pagament del cànon anual del Carnet Jove, o bé per cancel·lar el compte corrent vinculat a aquest.


 

Tràmits a seguir per sol·licitar el reemborsament d'una incidència


 • Carta/informe, indicant les dades personals del Titular del Carnet Jove, indicant (nom i cognoms, DNI, adreça, data naixement, telèfon de contacte, número de Carnet Jove, número de contracte de l'assegurança, número de compte corrent per realitzar el reemborsament a través de transferència bancària, junt amb un resum amb detall de la incidència i dels serveis obtinguts per l'assegurat (malaltia, accident,....).
   
 • Informe mèdic o informe de la incidència, que seran valorats pel departament corresponent de l'asseguradora i determinar si procedeix a la cobertura de la pòlissa.
   
 • Factures originals dels serveis rebuts, a nom del titular del Carnet Jove o de l'assegurança. En cap cas s'acceptaran fotocòpies o duplicats.
   
 • Per poder comprovar que l'assistència, servei i/o accident, s'ha produït durant els primer 90 dies de l'estada a l'estranger, caldrà adjuntar Justificants dels bitllets d'avió, de tren, vaixell, etc... per comprovar que la incidència s'ha produït dintre dels 90 establerts per la cobertura de l'assegurança.


Per qualsevol tipus de consulta, informació o procediment per la gestió dels tràmits per sol·licitar el reemborsament de despeses per l'asseguradora, es pot contactar directament amb l'assegurança d'assistència en viatges internacionals del Carnet Jove al telèfon: +34.93.582.92.74

 


 

Pujar

Fes-te el carnet jove ara!